Uw mening is belangrijk! BTI hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Opmerkingen en suggesties helpen ons om onze service voortdurend te verbeteren. Dit begint met onze medewerkers die naar u luisteren.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening horen wij het graag! U kan uw klacht(en) in verband met onze service formuleren via ons klachtenformulier. Alle klachten die betrekking hebben op onze keuringsactiviteiten worden behandeld. U ontvangt steeds een ontvangstbevestiging en wij engageren ons ertoe om binnen de vijf weken een antwoord te bieden op uw klacht.

Beroepen

Bij BTI streven we steeds naar het correct uitvoeren van de keuringen. Het kan dat u niet akkoord bent met de beslissing van onze inspecteur. In dat geval kan u een beroep indienen volgens onze beroepsprocedure.

Wij waken erop dat resultaten en beslissingen inzake beroepen nooit leiden tot discriminerende acties.

Procedure voor het indienen van een beroep

Definitie beroep

« een beroep kan worden ingediend tegen een beslissing of besluit vermeld op een inspectieverslag van BTI, waarmee de opdrachtgever het niet eens is. »

 

Wanneer u beroep wil indienen tegen het besluit van een keuring, dient u dit steeds schriftelijk te doen gericht aan BTI vzw – Technisch Directeur – Maaltecenter blok G – Derbystraat 345 – 9051 Sint-Denijs-Westrem.

Doe dit bij voorkeur via het formulier beroep, dat u eenvoudig kan downloaden. U dient dit steeds met gedetailleerde technische argumenten te doen.

Het beroep bevat minstens volgende verplichte meldingen:

  • Volledige naam, adres of zetel van de indiener
  • Het uniek nummer van het keuringsverslag(en) waarop het beroep betrekking heeft
  • Motivatie en argumentatie van het beroep. Dat betekent dat het beroep feitelijke en (technisch) correcte argumenten moet aangeven die de betwisting van het besluit staven. Het beroep wordt steeds voldoende gedocumenteerd (foto’s, …)

Alle beroepen die betrekking hebben op onze keuringsactiviteiten worden behandeld. U ontvangt steeds een ontvangstbevestiging en wij engageren ons ertoe om binnen de 30 werkdagen een antwoord te bieden.

 

Volgende stappen worden overlopen:

1. U ontvangt een ontvangstbevestiging van het beroep. (*)

2. BTI wenst een intern deskundige als behandelaar aan. Hij onderzoekt de ontvankelijkheid van het beroep (= het voldoet aan de eisen om in behandeling genomen te worden).

3. Bij een ontvankelijk beroep, zal de deskundige onderzoeken of het beroep al dan niet gegrond is. Tijdens het onderzoek kan de behandelaar beslissen om een meeting ter plaatse te organiseren of een herkeuring te laten uitvoeren door een andere inspecteur.

4. De behandelaar neemt een beslissing in verband met de gegrondheid van het beroep en formuleert die beslissing in een antwoordbrief.

5. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien het beroep aanvaard wordt, wordt het vorig besluit herroepen en wordt er een aangepast verslag opgesteld.

Indien komt vast te staan dat een beroep ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van BTI, integraal voor rekening van de indiener.

(*) OpgeletDeze ontvangst betreft enkel de bevestiging dat het beroep schriftelijk werd geformuleerd en werd geregistreerd in ons kwaliteitssysteem.

 

Overzicht termijnen

Termijn van indienen van het beroep = binnen de 30 werkdagen na ontvangst van het keuringsverslag waarvan het besluit wordt bestreden.

De hele procedure van behandeling van het beroep mag maximaal 30 werkdagen duren te rekenen vanaf de dag na die waarop het beroep werd ingediend.

Evaluatie van de ontvankelijkheid van het beroep (= het voldoet aan de vereisten om het in behandeling te nemen) :  binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het beroep.